Podmínky pronájmu

Provozní řád

 

Plavidla lze půjčit osobě:

 • Starší 18ti let
 • Po předložení platného OP, nebo jiného průkazu totožnosti
 • Vlastnící průkaz VPM, platí pro lodě s oplachtěním nad 12 m².

 

Klient se zavazuje, že:

 • Se bude řídit pokyny pronajímatele, řádně se seznámí s obsluhou plavidla a pravidly plavebního provozu a bude se dle nich řídit.
 • Se bude chovat v souladu s platnými zákony, nařízeními a dalšími právními předpisy ČR, zejména těch týkajících se plavby na říčních tocích a lovu ryb.
 • Se nebude plavit pod vlivem alkoholu či jiných návykových omamných látek (drog).
 • Nebude plout za zhoršených povětrnostních podmínek, zejména za bouře, prudkého nárazového větru (nad 6 Bft) a snížené viditelnosti. V těchto případech vyhledá chráněnou zátoku ke kotvení, nebo bezpečný přístav. Pokud je nutné doplout do bezpečí, budou plachty maximálně refovány, nebo úplně zkasány a bude použit motor.
 • Přeruší plavbu, pokud se jeví nebezpečnou.
 • Se nepřiblíží k ostatním plavidlům, zejména pak k plavidlům osobní lodní dopravy, nebude plout ve směru jejich plavby a křížit jejich dráhu ve vzdálenosti menší než 200 metrů.
 • Se nebude vyvazovat k přístavním molům lodní dopravy, bojím plavební dráhy a vegetaci.
 • Nebude plout v těsné blízkosti pláží, pozemků sloužících k rekreaci a přistávat na nich.
 • Bude dodržovat provozní řády přístavišť.
 • Nenalodí na plavidlo více osob, než pro kolik je určeno.
 • Na palubu nevezme jakákoliv zvířata, v kajutě platí zákaz kouření.
 • Nebude táhnout jiná plavidla.
 • Nezúčastní se s plavidlem žádných soutěží bez vědomí provozovatele.
 • Nebude plavidlo dále pronajímat a půjčovat třetím osobám.
 • V případě nehody toto ihned nahlásí pronajímateli a příslušné pobočce SPS.
 • V případě odcizení plavidla nebo jeho součásti tuto skutečnost ihned nahlásí pronajímateli a policii ČR.
 • Ručí pronajímateli za škody a náklady vzniklé zabavením plavidla státními orgány v důsledku jednání klienta.
 • Nese odpovědnost za škody vzniklé při znečištění toku při doplňování paliva, při znečišťování okolí odpadky apod.
 • Běžné škody vzniklé na plavidle nahlásí ihned telefonicky provozovateli za účelem dohodnutí způsobu opravy.
 • Bude sledovat, zda odtéká voda ze systému chlazení motoru, případně teplotu motoru na teploměru, za škody vzniklé na motoru v důsledku nedostatečného chlazení nese odpovědnost.