Obchodní podmínky

Podmínky pronájmu

 

Obecné podmínky

 

Smluvní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem vzniká podpisem nájemní smlouvy a uhrazením stanovené částky za pronájem plavidla.

Vztah mezi nájemcem plavidla a pronajímatelem se řídí Občanským zákoníkem.

Nájemce (dále klient) může loď používat pouze k rekreační plavbě a je povinen řídit se Provozním řádem, pokyny pronajímatele a dodržovat platné právní předpisy.

Nepoužívání plavidla v důsledku nepředvídaných událostí nezpůsobených pronajímatelem, zejména počasí, během doby nájmu, nezakládá nárok na úplné nebo částečné vrácení nájmu.

 

Zamluvení termínu

 

Pronajímatel může po klientovi požadovat úhradu zálohové faktury za účelem závazného objednání plavidla (rezervace termínu). Tato úhrada činí 50% předpokládané výše nájemného. Neuhradí-li klient tuto zálohovou fakturu ve lhůtě v ní uvedené, není pronajímatel jeho objednávkou nadále vázán.

 

Předání a vrácení plavidla

 

Předání plavidla proběhne na předem dohodnutém místě a v předem dohodnutém čase, po úhradě doplatku celkové ceny nájemného.

Pronajímatel se zavazuje přistavit plavidlo bez technických závad, řádně uklizené a připravené k plavbě. Klient se zavazuje plavidlo náležitě zkontrolovat a převzít dle inventáře.

Klient má právo plavidlo nepřevzít z důvodů nefunkčnosti plavidla, chybějícího vybavení nebo nečistoty.

Jestliže z důvodů poruchy během předchozí plavby nebo jakékoliv jiné překážky nemůže dát pronajímatel předmětnou loď k dispozici, má právo a povinnost předat nájemci podobnou loď, nebo mu vrátit již uhrazenou cenu za pronájem. Pronajímatel neručí za škody, které mohou nájemci vzniknout v důsledku shora popsaného jednání.

Pokud klient z jakéhokoliv důvodu nepřevezme plavidlo ve stanovený čas bez předchozího oznámení, má pronajímatel právo vypovědět smlouvu bez povinnosti vrácení zálohy.

Klient se zavazuje vrátit plavidlo ve stanovený čas na stanoveném místě. Doporučuje se, aby klient návrat realizoval s dostatečným předstihem. V případě zpoždění nebo převzetí plavidla na jiném než stanoveném místě, nese klient odpovědnost za vzniklé náklady a ušlý zisk.

Při vrácení plavidla pronajímatel zkontroluje jeho celkový stav, včetně příslušenství a vybavení. Klient se zavazuje vrátit loď ve stejném stavu v jakém ji převzal, s ohledem na běžné opotřebení.

 

Kauce

 

Při převzetí plavidla skládá klient pronajímateli vratnou kauci v hotovosti.

Kauce je vratná v plné výši poté, co je plavidlo vráceno v dohodnutém čase a na sjednaném místě, nepoškozené, včetně veškerého vybavení a doplňků dle inventáře.

V případě škody na plavidle, za kterou odpovídá klient, je pronajímatel oprávněn započítat kauci na úhradu vzniklé škody.

 

Pojištění

 

Je na nájemci zvážit všechna rizika vyplývající z provozu lodi a dle svého uvážení případně uzavřít individuálně další doplňkové pojištění.

Vzniklé škody a další náklady, které nejsou kryty pojistným plněním, hradí klient.

 

Storno podmínky

 

Klient může rezervaci termínu zrušit a to kdykoli před převzetím předmětného plavidla. V takovém případě, stejně jako v případě odstoupení od smlouvy či její výpovědi je klient povinen uhradit pronajímateli stornovací poplatek uvedený níže:

     Zruší-li rezervovaný termín mezi -

90 až 60 dnem před sjednaným termínem převzetí - 10% celkové ceny

60 až 30 dnem před sjednaným termínem převzetí - 25% celkové ceny

30 až 0 dnem před sjednaným termínem převzetí – 50% celkové ceny

     Storno poplatky se nehradí v těchto případech –

Nepříznivé  vodní podmínky (záplavy)

Nepříznivé povětrnostní podmínky (dlouhotrvající vichřice)

V takových případech se pronajímatel dohodne s klientem na novém termínu.

Zrušení rezervace je klient povinen učinit písemně nebo e-mailem, pro určení výše stornovacího poplatku je určující datum doručení.

Jestliže nájemce z jakéhokoliv důvodu nebude chtít využít zamluvený termín, potom může, po předchozím souhlasu pronajímatele, převést svá práva a povinnosti na další osobu.

Pokud se pronajímateli ještě podaří obsadit uvolněnou loď, muže nájemci vrátit již uhrazenou částku po odečtení vzniklých nákladů a případných slev, které musel poskytnout náhradnímu nájemci. Rozhodnutí je plně v kompetenci pronajímatele, ale kladné vyřízení je dobrým zvykem.

V případě, že to umožňují provozní podmínky pronajímatele, může dojít po vzájemné dohodě ke změně termínu. Součástí dohody je i úprava ceny dle aktuálního ceníku. Poplatek za změnu termínu činí 20% z celkové ceny nájmu.

 

Okamžité odstoupení do smlouvy

 

Porušuje-li nájemce provozní řád (zejména plavba pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek, vyvazování se na zařízení sloužící pro lodní dopravu, atd.) nedbá pokynů orgánů SPS, Policie ČR, Povodí Vltavy, překračuje povolený počet osob na palubě, případně se chová riskantně a je zřejmé, že hrozí poškození plavidla nebo bezprostřední nebezpečí škody na majetku nebo zdraví třetích osob je pronajímatel oprávněn okamžitě odstoupit od nájemní smlouvy. V takovémto případě odstoupení od smlouvy, nenáleží nájemci nárok na vrácení nájmu.

 

Zvířata na palubě

 

Klient se zavazuje, že nevezme na palubu jakákoliv zvířata. V případě, že sebou zvíře přiveze hradí zvýšené náklady na úklid ve výší 2000,- Kč.

 

Asistenční linka

 

Nájemci je k dispozici po celou dobu pronájmu asistenční linka uvedená v nájemní smlouvě.

Na tomto čísle bude možno poskytnout technické poradenství, informace potřebné pro bezpečnou plavbu, pomoc při řešení všech případných problémů spojených s pobytem na lodi.